เด็กในช่วงวัย 3 ขวบ นับเป็นช่วงวัยที่มีพัฒนาการเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากสามารถพูดคุยสื่อสาร และมีความคล่องแคล่วมากกว่าเดิม สามารถช่วยเหลือตัวเอง และเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัวได้มากกว่าเดิม ดังนั้นควรเสริมพัฒนาการให้ลูกรักของคุณด้วยของเล่นเด็ก 3 ขวบ เพราะของเล่นจะช่วยให้ลูกรักเรียนรู้ได้เร็วขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่รั้วโรงเรียนนั่นเอง…